مطالبی که هیچ گاه دراویش جواب ندادند.

مطالبی که هیچ گاه دراویش جواب ندادند.

1- آیامی دانید دراویش در زمان رسول خدا(ص)وجود نداشته اند؟

2- آیامی دانیدابوهاشم کوفی لامذهب ملحد اول صوفی است که خانقاه ساخته است؟

3- آیامی دانید بدون هیچ دلیلی قرآنی عشر یه (خمس و زکات) می گیرند؟

4- آیامی دانید عشریه در یهود ومسیحیت و حکومت های ظالم رواج داشته است؟

5- آیامی دانید عشریه در تعطیلات و خوشگذرانی ها استفاده می شود و حال اینکه خمس در راه دین و فقرا مصرف می شود؟

6- چرادنبال مرشد بازی میروند؟

7-چرا مرید باید دوازده سال خادم مجانی قطب در کارهای دنیوی باشد؟

8- چراقطب از مردم کناره گیری می کند و حال اینکه پیامبر(ص) اینگونه نبودند؟

9- چراباید احترام قطب از امام زمان(ع) بیشتر باشد؟

10- چرادرمقابل قطب سجده می کنند؟

11- چرا اقطاب نماز نمی خوانند و حال اینکه امیرمومنان علی (ع) تا آخر عمرشان نماز می خواندند؟

12- چرا اقطاب وقتی برای مسئله ای دلیل وجودندارند می گویند جزء (اسرار مگو)است؟

13- چرا زن نامحرم با قطب باید دست بدهد؟

14- چرا هر حرفی را که قطب می زند  بدون دلیل می پذیرند؟

15- چرا بایددر عبادات مثل نماز صورت قطب را پیش ذهن مجسم کرد؟

16- چرا کسی که می خواهد با قطب نجوا کند باید صدقه بدهد؟

17- چرا اقطاب ادعای نیابت از امام زمان (ع)می کنند و حال اینکه امام زمان(ع) آنها را نایب قرار نداده است؟

18-چرا دراویش به مسجد اعتنایی ندارند؟

19-آیا خانقاه در زمان پیامبر (ص) وجود داشته است؟

20- آیا فتاوای مراجع تقلید در مورد خانقاه را مطا لعه کرده اید؟

21- آیا فضیلت مسجد از خانقاه کمتر است؟

22- آیا انتخاب قطب به دست قطلب قبلی است یا بدست خداوند متعال؟

23- آیا می دانید مسجد ضرار که برای تفرقه ی بین مسلمین ساخته شد بدست پیامبر اسلام(ص) تخریب شده است؟

24- آیا می دانید مرید باید در مقابل مرشد مانند مرده ای در مقابل غسال (مرده شو) باشد و از خود هیچ اراده ای نداشته باشد؟

25- آیا می دانید تمام عبادات و معاملات مرید باید با اجازه قطب باشد؟

26- چرا اقطاب عنوان شاه را پسوند القاب خود قرار می دهند؟

27- آیا کتاب های سعدی ، حافظ ، و مولوی از قرآن پر ارزش تر است؟

28-چرا دراویش به نهج البلاغه امیر المومنین (ع) اعتنایی نمی کنند؟

و........................

/ 0 نظر / 12 بازدید