اومانیسم

اومانیسم " به معنای اصالت انتخاب یا اصالت انسان , خود گرایی یا انسان گرایی. واژه های نوینی هستند که در فرهنگ غربی واروپایی , معنا ومفهوم خاص خودشان را دارند و تنها برای انسان جدا شده از خداو مذهب , کاربرد سیاسی و اجتماعی خواهند داشت.وقتی خدا و باورهای دینی را انکار کردند, به خود آمدند که اصالت را به چه چیزی بدهند؟ وانسان لامذهب,چگونه بایدزندگی کند؟ اصولاچه باورهایی وکدام تکیه گاه هایی می توانند اصالت داشته باشند؟ برای جذب افکار عمومی , انسان و انسانیت فرضی خودشان را مطلق کردند.انتخاب انسان رااصالت دادند که هر چه تو می خواهی , تو دوست داری و تو انتخاب کرده ای درست, مقدس وارزشمند است و باید وجود داشته باشد و تحقق پذیرد. هر چه انسان می گوید,می خواهد و دوست دارد, اصل است.اصالت انسان یا اصالت انتخاب انسان هر دو گرایش ضدمذهبی وضدخدایی است.وقتی اصالت رابه انسان یا انتخاب اوداده ایم , یعنی خدا و وحی باورهای عقیدتی مذهبی اصالت ندارند و باید کنار زده شوند. این جا بود که انواع مکاتب پوچی و ابتذال گرایی پدید آمد و انسان تنها, هر روزبا هواپرستی وطغیان غرائز,به سوی گرایش های ضد انسانی و اخلاقی کشیده شده , انواع مفاسد اخلاقی را به عنوان تمدن , تکامل , روشنفکری , و آزادی و تقدس انتخاب کرد و از جان ودل پذیرفت و ارزش های انسانی رامسخ کرد. پس "اومانیسم " یا "اصالت انسان ", یعنی انکار اصالت وحی و باورهای دینی .تعجب از بعضی روشنفکران غرب زده است که سعی و تلاش می کنند که (اومانیسم اسلامی ) درست کنند.البته "رپ" به معنای هتک ناموس , تجاوز به زنان به زور, به زور زنا کردن است و همچنین به معنای ضربت زدن و سازنواختن , صدا کردن و تق تق کردن.همان طور که در لغت توضیح داده شد گروهی را که دنبال شهوترانی و تجاوزبه نوامیس مردم می باشند و دارای شکل و شمایل خاصی هستند "رپ" گویند.یک بار موها را بلند می کنند, بار دیگر بسیار کوتاه , لباس های گوناگون با رنگ های مختلف می پوشند که البته این ها همه علامت "رپی" بودن است، نه شرط آن . این گونه افراد با این شکل و صورت ظاهری می خواهند به دیگران اعلام کنند که مااین کاره هستیم . "رپ " در حقیقت فرهنگ لاابالی گری و هرزگی و آلودگی جنسی است . شاید علت ایجاد این گونه فرهنگ ها, بیکاری , نبود شغل مناسب و وضعیت اقتصادی نامطلوب و از طرفی طغیان شهوت جنسی در ایام جوانی و ناتوانی ازازدواج , باشد که اغلب جوانان از این طریق خود را ارضا می کنند. البته در کشور ما(ایران ) بعضی از جوانان فقط تقلید کورکورانه دارند و این شکل و قیافه را بدون توجه به حقیقت و معنا و مفهوم آن به خود می گیرند و شاید اهل فساد و گناه نباشند یا به سنی نرسیده باشند که شهوترانی کنند. بنابراین , اگر اومانیسم به معنای اصالت انسان (انسان گرایی ) به معنای اصالت انتخاب و خودگرایی باشد یکی از خواسته های انسان , شهوترانی جنسی است .پس رپی بودن نه تنها با اومانیسم در تضاد نیست , بلکه یکی از مصادیق بارزاومانیسم است.

/ 0 نظر / 10 بازدید